fbpx
Eventum Gym >> "Cíl je na dosah"  Vstup pro klienty  

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Společnost
BUVEUS s.r.o. (Fitness Centrum EVENTUM)
se sídlem Obruby 149, 294 03 Obruby
identifikační číslo: 05202914
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 259970/MSPH
pro prodej služeb ve sféře Fitness prostřednictvím webových stránek umístěných na internetové adrese https://eventumgym.cz/
 
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti BUVEUS s.r.o. (Fitness Centrum EVENTUM), se sídlem se sídlem Obruby 149, 294 03 Obruby, identifikační číslo: 05202914, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 259970/MSPH (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webových stránek prodávajícího. Webové stránky prodávajícím provozované na internetové adrese https://www.eventumgym.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu zakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při zakoupení služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání služeb (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní EVENTUM je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Webové rozhraní EVENTUM obsahuje informace o službach, a to včetně uvedení cen jednotlivé služby. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní EVENTUM. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Pro objednání služeb, vybere kupující na webových stránkách vhodnou pro sebe službu a vybere způsob úhrady. Před zaplacením objednávky (vybrané služby), kupující musí zkontrolovat a pokud je potřeba i změnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: -v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Fitness Centrum EVENTUM, ul.Mileny Hážové 1, OC Dubce, 293 01 Mladá Boleslav. -bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay; V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. odstoupení od kupní smlouvy Má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí služby, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů služeb, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední zakoupené služby.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eventumgym@gmail.com V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší, dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Je-li společně se službou poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku).

DALŠÍ PRAVA A POVINNOSTÍ KUPNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke službě zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eventumgym@gmail.com Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů a to především: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování BUVEUS s.r.o. (Fitness Centrum EVENTUM), se sídlem se sídlem Obruby 149, 294 03 Obruby.
 
ČLENSKÝ ÚČET 
Vysvětlení užitých pojmů: 
Členský účet – virtuální účet člena fitness
Dobití účtu kreditem – provedení platby v hotovosti, převodem z účtu, pomocí platební brány
Kredit – virtuální měna, 1 kredit = 1 Kč
GoPay – poskytovatel platební brány

 

I. Obecné podmínky
Zákazník zcela zodpovídá za ochranu svých prostředků vložených na svůj Členský účet. Zákazník je zodpovědný za deaktivaci svého účtu, jestliže dojde ke ztrátě členské karty nebo hrozí možnost jeho zneužití. Zákazník je zodpovědný za jakékoli poplatky, které nastanou v souvislosti s připojením prostřednictvím Internetu, Wi-Fi, dat nebo jiným způsobem, který je zpoplatněn. Jakékoli bezplatné kredity nebo bonusy, pokud nějakých zákazník nevyužil, nejsou předmětem refundace (např. Jakýkoli zdarma / ́bonus nebo získané kredity spojené s účtem zákazníka, které zákazníci obdrželi jako ceny, výhry nebo z jiného důvodu). Do lekcí se aktuálně mohou hlásit pouze členové za pomocí svého emailu uvedeného při registraci členské karty (lze na recepci doplnit) a svého nastaveného hesla. Nastavení hesla probíhá při registraci, jako druhý krok.
 
II. Pravidla pro rezervace
Pro úspěšnou rezervaci skupinové lekce je třeba, aby hodnota vašeho kreditového účtu byla vyšší než je cena jedné lekce, tato částka slouží jako jistina v případě odhlášení z lekce. Pokud si svoji účast na skupinovém cvičení rozmyslíte, odhlaste se včas! Při odhlášení do 24 hodin před začátkem lekce vám bude navrácena celá částka, pokud tak učiníte později, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny lekce.
 
III. Vrácení nevyčerpaných částek – refundace
Podmínkou pro získání nevyčerpaných částek zákazníkem z Členského účtu, je prokazatelný zánik služeb na straně poskytovatele, na které byl kredit určen. Zákazník může podat žádost o refundaci do 1 měsíce od zániku těchto služeb, každá další žádost o refundaci, podaná po tomto datu, nebude uznána jako platná a refundace neproběhne. Veškeré refundace budou zpracované do 10 pracovních dnů od podání žádosti na recepci Fitness Centrum EVENTUM nebo zasláním na e-mail eventumgym@gmail.com Za případné refundace nejsou účtovány žádné poplatky.
 
IV. Ochrana osobních dat
Sběr osobních informací Vážíme si vaší důvěry. BUVEUS s.r.o. (provozovatel) dodržují etické standardy ve shromažďování, používání a ochraně veškerých informací, které poskytujete. Požádáme vás o informace, které potřebujeme k vaší osobní identifikaci nebo nám umožnují vás kontaktovat. Budeme uchovávat pouze osobní údaje, které jste odsouhlasili a poskytli. Jako většina internetových stránek, automaticky shromažďujeme data o návštěvnosti stránek a tato jsou ukládaná v log souborech. Tyto informace zahrnují adresy internetového protokolu, typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, odkazující/výchozí stránky, operační systém a datum a čas. Tato data nejsou spojena s našimi uživateli.
 
Použití Vašich osobních informací
Používáme externí platební procesory při fakturaci za zboží a služby. Můžeme být jimi požádáni o poskytnutí části vašich dat, aby byla dokončena transakce. Tato zásada se nevztahuje na tyto externí stránky. Pokud se budete chtít dozvědět víc, tak vám doporučujeme navštívit tyto stránky. Odkaz bude k dispozici na příslušných stránkách na tomto webu.
 
Můžeme sloučit anonymní demografické informace s údaji o prodeji pro účely průzkumu.
 
Vyhrazujeme si právo zveřejnit vaše osobní údaje a transakční údaje v souladu se zákonem, když budeme přesvědčeni, že zpřístupnění je nezbytné pro ochranu našich práv a/nebo v souladu se soudním řízením, soudním příkazem nebo soudním procesem týkajících se našich webových stránek.
 
Kontrola osobních informací
Když se zaregistrujete, nebo nám jinak poskytnete osobní údaje, nebudeme tyto informace sdílet se třetími stranami bez vašeho svolení kromě výjimek již uvedených. Tyto budou použity pouze pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany soukromí.
 
EVENTUM posílá občas e-mailem oznámení, jako jsou informace o transakcích a správě účtu (které jste zahájili), blížícím se konci předplatného apod. Tyto emaily jsou považovány za nedílnou součást poskytované služby a není možné se od nich odhlásit. Upozorňujeme, že můžete obdržet oznámení od platebních procesorů, jako výsledek platebních transakcí a od poskytovatelů identity, když začnete používat naše stránky prostřednictvím jejich služby.
 
Přístup k osobním informacím

Poskytneme vám prostředky k tomu, abyste zajistili, že vaše osobní údaje jsou správné a aktuální. Pokud jste vyplnili uživatelský profil, tak vám bude poskytnut přístup na váš profil a jeho úpravu na našich webových stránkách. Jedinou výjimkou je to, že nebudete moci změnit své jméno, příjmení a e-mailovou adresu, kterou jste použili při registraci. Vaše osobní údaje ukládáme pouze na serverech s omezeným přístupem chráněných pomocí různých technologií a osvědčených postupů v tomto průmyslu, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu, použití nebo vyzrazení.

Použití Cookies 
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uložené na počítači uživatele pomocí prohlížeče. Používáme cookies, aby naše stránky byly uživatelsky příjemnější. Povolení cookies je nutné při použití těchto stránek. Upozorňujeme, že dnešní prohlížeče vám umožní filtrovat, které stránky mohou ukládat cookies na vašem zařízení.

Abyste byli informováni o změnách, zkontrolujte si tento dokument pravidelně.